برگزاری کنفرانس رویکرد جدید کندی ایتالیا در بازار ایران در آغاز سال ۱۴۰۰، گروه پاکشوما...